Wachtwoord vergeten?

 

Medezeggenschapsraad

 

     

 

     Wat doet de MZR

De MZR denkt en beslist mee over het beleid van de school, doet gevraagd en ongevraagd voorstellen aan de directie en heeft op onderdelen van het beleid instemming- en/of adviesrecht. De MZR behartigt daarmee formeel de belangen van iedereen die bij de school betrokken is. Dit geeft ook ouders de gelegenheid invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en de schoolpraktijk. De MZR van Bos en Vaart is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Spaarnesant en heeft op deze manier invloed op het bovenschools beleid en het bestuur.

Onderwerpen die regelmatig terugkomen

Elk jaar wordt het jaarplan en de begroting van de school besproken. Ook de meerjarenplannen komen uitgebreid aan bod. In elke vergadering vertelt juf Ineke welke onderwerpen er in de GMR van Spaarnesant aan de orde zijn en welke invloed die hebben op de Bos en Vaart. Daarnaast helpen we bij het opstellen van de tweejaarlijkse enquêtes onder ouders, team en leerlingen en controleren we of de aandachtspunten goed verwerkt worden in een actieplan. Ook onderwerpen als CAO-wijzigingen worden door de personeelsgeleding besproken. Met de Ouderraad wordt regelmatig afgestemd.

Speerpunten dit jaar

Hoewel het goed gaat met obs Bos en Vaart valt er nog genoeg te doen voor de MZR. Zo volgen we de nieuwbouw op de voet en zetten we ons samen met de Verkeerscommissie in voor een veilige oversteekplaats bij de Wagenweg. Maar ook onderwerpen als Engels op de Bos en Vaart, Educatief Partnerschap (dus hoe werken ouders en leerkracht samen om een kind in zijn ontwikkeling te stimuleren), de ontwikkeling van de Talentenmiddagen en de versterking van het ICT- en mediawijsheidonderwijs komen aan bod. 

Meer informatie over Medezeggenschap op basisscholen vindt u hier. 

Heeft u vragen / opmerkingen over zaken die relevant zijn voor de MZR, neem dan contact op met een van ons via mzr@bosenvaart.nl of spreek ons aan op school.