Wachtwoord vergeten?

 

algemene informatie

 

Plaats en naam
Openbare basisschool Bos en Vaart is ontstaan uit een fusie van de basisscholen Haarlemmerhout en de Cruquius.
De school staat aan de rand van het centrum van Haarlem aan het Florapark.
Op een paar minuten loopafstand ligt het bos, de Haarlemmerhout en de Leidsevaart met de basiliek Sint
Bavo. De school staat aan de rand van het centrum van Haarlem aan het Florapark.
 
Inrichting schoolgebouw
Vanaf het schooljaar 2016 – 2017 bestaat de school uit één locatie.
De school beschikt over 21 leslokalen, een gymzaal en een speelzaal voor de jongste kinderen. Tevens beschikt de school over een bibliotheek, kamers voor personeel en ruime gangen en entrees. Een deel van de school, wordt na schooltijd gebruikt door naschoolse opvang Op Stoom.
Aan beide kanten van het schoolgebouw ligt een speelplein. Het speelplein aan de kant van het Florapark is ingericht voor met name de jongste kinderen van de school. Na schooltijd spelen hier de kinderen die gebruik maken van kinderopvang Op Stoom.
Aan de andere kant van de school ligt het speelplein dat is ingericht voor de oudste leerlingen van de school.
Beide speelpleinen zijn voorzien van moderne, kindvriendelijke speelobjecten, die jaarlijks worden gecontroleerd op veiligheid. 
 
Herkomst van leerlingen
Het grootste deel van onze leerlingen komt uit de eigen wijk: het Bos en Vaartkwartier en de Koninginnebuurt.
Het aantal kinderen dat zich op Bos en Vaart wil laten inschrijven, is groter dan het aantal kinderen dat wij kunnen plaatsen, vandaar dat er een aannamebeleid is geformuleerd.
 
Aannamebeleid Bos en Vaart
Regelmatig staan er ouders op de stoep van de school die hun kind graag geplaatst zien op Bos en Vaart. Dit kan om verschillende redenen zijn, maar vooral omdat ze op loopafstand van de school wonen/zijn komen wonen, de visie van de school ze erg aanspreekt en ze bewust voor openbaar onderwijs kiezen.
Het aantal kinderen dat zich inschrijft op de school is vele malen groter dan het aantal kinderen dat wij jaarlijks kunnen plaatsen. Niet elk verzoek tot aanmelding kunnen wij daarom honoreren. Het belangrijkste uitgangspunt van ons beleid is dat de kinderen die in de omgeving van de school wonen, voorrang hebben op de kinderen die verder weg wonen. Een ander uitgangspunt is dat de grens van 30 leerlingen per groep niet overschreden wordt. Voor kinderen die wonen in het primaire postcodegebied van de school maakt de school een uitzondering. Indien de samenstelling dit mogelijk maakt wordt de grootte van de betreffende groep uitgebreid tot maximaal 32 kinderen.
 

 
Openbaar onderwijs
Onze school is een openbare school. Dat betekent dat ieder kind welkom is, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke- en culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke stromingen, zonder een bepaalde stroming aan te hangen.
Daardoor hopen we dat de kinderen de samenleving en hun eigen plek hierin, beter kunnen begrijpen en hier als volwaardige burgers aan deel leren nemen. 
 
Bestuur en organisatie
Spaarnesant is een stichting voor openbaar primair basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.
Onder haar bestuur vallen 21 scholen, waarvan 15 basisscholen (BAO), 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en 3 scholen voor Speciaal Onderwijs (SO). De scholen zijn met 31 locaties verspreid over Spaarndam en de stad Haarlem met een nevenvestiging in Hoofddorp.
De stichting heeft een bestuur en een raad van toezicht. Naast het intern toezicht door de raad van toezicht oefent de gemeenteraad van Haarlem het wettelijk toezicht uit op de continuïteit van openbaar onderwijs te Haarlem.
De heer Elkerbout heeft als bestuurder de dagelijkse leiding over de stichting en wordt hierbij ondersteund door de directeur bedrijfsvoering de heer Aalberts en het stafbureau.Iedere school heeft een MR of DMR, waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. Voor bovenschoolse zaken die alle of de meeste Spaarnesantscholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR worden de ouders en personeelsleden van alle scholen en het stafbureau vertegenwoordigd.’